Projekt

Ciele <br />projektu


Projekt "Klientsky orientované zdravotné poisťovne" realizuje Centrum rozvoja, n. o. a je koncipovaný ako ponuka vzdelávania pre zamestnancov zdravotných poisťovní. Dáva príležitosť vzdelávať tých zamestnancov zdravotných poisťovní, ktorí pracujú na území Bratislavského samosprávneho kraja. Projektové aktivity sa začali uskutočňovať po podpise zmluvy odo dňa 15.06.2006 a budú ukončené 14.06.2008.

Projekt "Klientsky orientované zdravotné poisťovne" bol podaný a schválený v rámci:
Názov operačného programu:
Jednotný programový dokument NUTS II, Bratislava Cieľ 3
Názov priority:
Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
Názov opatrenia:
Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Systematické celoživotné vzdelávanie zamestnancov je kľúčom k prosperite každej spoločnosti. So vstupom Slovenska do Európskej únie sa potreba vzdelávať vlastných zamestnancov ešte zvýraznila tým viac, že naša republika sa zaviazala plniť závery zo zasadnutia Rady Európy v Lisabone, kde bolo deklarované, že úspešný prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na vedomostiach musí doprevádzať príklon k celoživotnému vzdelávaniu. Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva bol zriadený Európsky sociálny fond s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.
Zamestnanci zdravotných poisťovní sa môžu v rámci projektu vzdelávať v piatich moduloch, a to:
  • Manažment a vodcovstvo,
  • Tréning trénerov a vedenie zamestnancov,
  • Komunikačné zručnosti, klientsky orientovaný prístup, firemná kultúra a budovanie pracovných tímov,
  • ECDL /Európsky vodičský preukaz na počítač/ v podmienkach zdravotných poisťovní a
  • E- learningový vzdelávací program.