Projekt

Publicita projektu

Použité postupy:
Workshopy, tlačové konferencie, články v tlači, vystúpenia v rozhlase a televízii, www stránka, stretnutia koordinačnej skupiny, CD ROMy, letáky, plagáty a brožúry.
Náplň vzdelávania/aktivít:
Mediálna prezentácia aktivít projektu a dosiahnutých výsledkov v súlade s manuálom o publicite ESF.

  1. Prezentácia projektu zdravotným poisťovniam na workshope 21.08.2006.
  2. Tlačová konferencia - uverejnenie tlačovej správy v tlačovej agentúre TASR 21.08.2006, odvysielanie informácie o projekte v relácii Ozveny v rádiu Regina 21.08.2006, článok pod názvom "Projekt EÚ pre zdravotné poisťovne" uverejnený v Zdravotníckych novinách 07.09.2006).
  3. Aktuálne informácie na web stránke projektu www.klop.sk, na intranete Všeobecnej zdravotnej poisťovne, na web stránke www e-ducation.sk.
  4. Informovanie účastníkov pred začiatkom jednotlivých školení o projekte a ESF.
  5. Vytvorenie 4 školiacich materiálov s logom ESF a informáciou o projekte a ESF