Projekt

Realizácia vzdelávania - modul3

V rámci projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je pre vzdelávanie zamestnancov zdravotných poisťovní pripravovaný aj modul 3 - Komunikačné zručnosti, klientsky orientovaný prístup, firemná kultúra a budovanie pracovných tímov

1. Projekt vzdelávacej aktivity.

Projekt vzdelávacej aktivity obsahuje:
 • Názov vzdelávacej aktivity:Modul 3 - Komunikačné zručnosti, klientsky orientovaný prístup, firemná kultúra a budovanie pracovných tímov.
 • Stručná charakteristika vzdelávacej aktivity:Pri zmene orientácie zdravotných poisťovní na klienta vystupuje do popredia potreba väčšej starostlivosti o rozvoj ich mäkkých zručností a zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania v tejto oblasti. Tento prístup sa má stať súčasťou novej firemnej kultúry v zdravotnom poisťovníctve. Tréning prispeje aj k zvládnutiu metodiky efektívneho vytvárania tímov. Obsah modulu je zameraný tak, aby zamestnanci zdravotných poisťovní získali praktické zručnosti ako zdokonaľovať vlastnú osobnosť tak, aby boli schopní zvládať narastajúce nároky na pracovnú výkonnosť, stresové situácie a nároky na flexibilitu pri plnení pracovných úloh. Zároveň si majú osvojiť praktické komunikačné zručnosti, aby mali vedomosti ako hodnotiť a motivovať. Zámerom modulu je zvládnuť techniky asertívneho správania, obranné techniky proti manipulácii a tiež poznať zásady správneho vyjednávania a prezentovania služieb, ktoré poskytuje zdravotná poisťovňa.
 • Ciele modulu:Cieľom modulu je pripraviť zamestnancov poisťovní na nový, klientsky orientovaný prístup k poistencom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a platiteľom poistného. Ide najmä o zamestnancov, ktorí prichádzajú s nimi do bezprostredného styku.
 • Učebný plán:Absolvent modulu po skončení vzdelávania bude mať teoretické vedomosti z oblasti analýzy osobnostných vlastností a sebapoznania, bude mať spracovaný vlastný plán osobného rozvoja a bude disponovať zručnosťami ako zvládať stres a pracovnú záťaž, bude mať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti vedenia tímu a bude disponovať potrebnými zručnosťami pre aktívne pôsobenie v nových podmienkach.
 • Učebná osnova:
  • Sebapoznanie.
  • Manažment času.
  • Komunikácia, asertivita, vyjednávanie, obrana proti manipulácie
  • Stres a zvládanie pracovnej záťaže, riešenie konfliktov.
  • Správni ľudia na správnych miestach, budovanie tímu, vedenie tímu.
  • Motivácia a hodnotenie, motivované tímy
  • Komunikácia s klientmi, prezentačné zručnosti, akvizícia klientov.
  • Tri úrovne firemnej kultúry, kultúrna sieť, firemná kultúra a zmena.
  • Organizačné zmeny, nové formy organizácie a firemnej kultúry.
 • Spôsob hodnotenia účastníkov:Test.
 • Forma ukončenia z legislatívno-právneho hľadiska:Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
 • Materiálno technické zabezpečenie:Účastníci projektu sa budú školiť v prenajatej miestnosti.
 • Lektorské zabezpečenie:Lektori firmy PALADIUM & PaRTNERS, s. r. o
 • Finančné zabezpečenie:Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu a pre 210 účastníkov kurzu zdravotných poisťovní je zdarma.
 • Organizačné zabezpečenie:Centrum rozvoja, n. o. v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a firmou, ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže.
 • Spôsob hodnotenia vzdelávacieho modulu:Dotazníkom spokojnosti vo vzťahu k lektorom.
 • Cieľová skupina:zamestnanci zdravotných poisťovní.
 • Celkový počet účastníkov modulu:210.
 • Počet hodín:32.