Projekt

Spresnenie vzdelávacích potrieb


V úvodnej aktivite projektu bol dňa 21.08.2006 zorganizovaný workshop určený pre predstaviteľov zdravotných poisťovní, manažérov ľudských zdrojov, manažérov vzdelávania a zástupcov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVAR) pôsobiacimi na území Bratislavského samosprávneho kraja. Zúčastnili sa ho zástupcovia Zdravotnej poisťovne Dôvera, Európskej zdravotnej poisťovne, Spoločnej zdravotnej poisťovne, Union zdravotnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov so zámermi, cieľmi a obsahom projektu a vzbudiť tak záujem o účasť na vzdelávacích kurzoch a programoch navrhnutých v projekte. Bola vytvorená koordinačná skupina zo zástupcov zdravotných poisťovní a ÚPSVR. Jej úlohou bude zosúlaďovať potreby a záujmy zamestnávateľov a účastníkov projektu. Na základe spresnenia vzdelávacích potrieb zamestnancov zdravotných poisťovní a na základe stanovených kritérií výberu účastníkov vzdelávacích aktivít koordinačná skupina môže odporučiť účastníkov a ich zaradenie do vzdelávacích kurzov a programov.