Projekt

Realizácia vzdelávania - modul5


Modul 5 - E-learningový jazykový vzdelávací program projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne"
V rámci projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je pre vzdelávanie zamestnancov zdravotných poisťovní pripravovaný aj e-learningový jazykový modul anglického jazyka.

1. Projekt vzdelávacej aktivity.

Projekt vzdelávacej aktivity obsahuje:
 • Názov vzdelávacej aktivity:Modul 5 - E-learningový jazykový vzdelávací program projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne".
 • Stručná charakteristika vzdelávacej aktivity:Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie je nevyhnutné, aby sa ľudia a organizácie vedeli medzi sebou dohovoriť. Táto požiadavka sa týka aj zamestnancov zdravotných poisťovní, ktorí začali intenzívnejšie komunikovať so zdravotnými poisťovňami v zahraničí, ale aj s občanmi iných štátov v prípade, že sa im poskytuje zdravotná starostlivosť na Slovensku. Jazyková pripravenosť zamestnancov zdravotných poisťovní však nie je na požadovanej úrovni. Realizácia tejto projektovej aktivity chce pomôcť manažérom a zamestnancom zdravotných poisťovní zvládnuť komunikáciu v anglickom jazyku tak, aby sa v konečnom dôsledku zlepšili služby a spokojnosť zahraničných zákazníkov, to znamená zahraničných zdravotných poisťovní a zahraničných poistencov so službami slovenských zdravotných poisťovní. Vzdelávacia aktivita poskytne možnosť vzdelávania sa v anglickom jazyku 100 zamestnancom zdravotných poisťovní zdarma. Na financovaní sa spolupodieľa Európsky sociálny fond a ďalšie prostriedky sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Účastníci projektu budú mať v termíne do 31.05.2008 k dispozícii 240 lekcií prispôsobených na podmienky zdravotných poisťovní. Modul nie je určený pre absolútnych začiatočníkov, t. j. pre zamestnancov, ktorí sa nikdy neučili angličtinu. Predpokladom pre zaradenie do projektu v tomto module je, že uchádzač má základy anglického jazyka zo strednej školy, z kurzov anglického jazyka alebo z pobytu v zahraničí.
 • Ciele modulu:Cieľom e-learningového jazykového modulu je dosiahnuť plošné zvýšenie a európsky štandard jazykovej pripravenosti manažérov a zamestnancov zdravotných posťovní. Po absolvovaní jazykovej prípravy by mal byť účastník schopný komunikovať predovšetkým v písomnej podobe s cudzincami a zamestnancami zdravotných poisťovní v zahraničí. Zlepší a zrýchli sa tým vybavovanie agendy súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti cudzincom u nás alebo našim občanom v cudzine. Modul má mať atribúty trvalej udržateľnosti, keď aj po skončení projektu by mal byť využívaný a umožňovať cielené vzdelávanie zamestnancov zdravotných poisťovní v anglickom jazyku..
 • Učebný plán:
  • Komunikácia s klientom v cudzom jazyku.
  • Komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
  • Komunikácia so zástupcami a manažérmi zahraničných firiem
  • Odborná terminológia v zdravotnom poistení.
  • Odborná terminológia v oblasti zdravovedy, príp. medicínska, kúpeľná terminológia.
  Učebný plán treba chápať ako rámcový a konkrétne lekcie budú vytvárané vysokoškolskými pedagógmi anglického jazyka v úzkej spolupráci so zamestnancami zdravotných poisťovní, ktorí sú odborníkmi v oblasti, v ktorej je predpoklad, že sa komunikácia v anglickom jazyku uskutoční. Výsledkom by mal byť kurz šitý na mieru zdravotných poisťovní, ktorý bude spĺňať podmienky na akreditáciu.
 • Spôsob hodnotenia účastníkov:Účastníci kurzu budú počas výučby podrobení testovaniu. Po zvládnutí každej lekcie vyplnia test, ktorého úspešné zvládnutie bude podmienkou k prechodu na ďalšiu lekciu. Na záver sa uskutoční záverečný test.
 • Forma ukončenia z legislatívno-právneho hľadiska:Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
 • Materiálno technické zabezpečenie:Účastníci projektu e-learningového jazykového modulu angličtiny potrebujú počítač a prístup na internet.
 • Lektorské zabezpečenie:
  • Martina Timková
  • Jana Tereňová
  • Alena Ilavská
  • Jozef Babiak
  • Peter Petruš
  Ďalší lektori budú uvedení postupne tak, ako sa začnú do projektu zapájať.
 • Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a pre 100 účastníkov kurzu zdravotných poisťovní je zdarma.
 • Organizačné zabezpečenie:Centrum rozvoja, n. o. v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a EMPIRE SYSTEMS, s. r. o.
 • Spôsob hodnotenia vzdelávacieho modulu:Hodnotenie vzdelávacieho modulu sa uskutoční po vzájomnom dohovore so zdravotnými poisťovňami..
 • Celkový počet účastníkov100.

2. Popis systému e-ducation, nástroja na tvorbu e-learningových kurzov

Learning Management System (ďalej len "LMS"), to znamená systém pre riadenie výučby je aplikácia, ktorá zabezpečuje riadenie výučby pomocou Internetu. Je zhotovená na základe metodológie dištančného vzdelávania, ktorá je dostatočne odskúšaná u nás aj vo svete. Pomocou aplikácie, ktorá efektívne využíva prvky dištančného vzdelávania a e-learningu, dokáže organizácia poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie obohatené o moderné interaktívne prvky. Najdôležitejším prvkom dištančného vzdelávania je spätná väzba, ktorá je v systéme zabezpečená komunikačnými kanálmi a elektronickými testami. Vzhľadom na to, že sa jedná o internetovú aplikáciu, účastníci vzdelávacej aktivity môžu študovať kedykoľvek a kdekoľvek a to doslova, pretože dnes už nie je potrebné ani klasické pripojenie na Internet, ale možno využiť aj bezdrôtové pripojenie.
2.1 Výhody systému a pridaná hodnota
Elektronické systémy vznikajú hlavne za účelom znižovania nákladov a zefektívnenie pracovnej činnosti. Systém e-ducation prináša organizácii nasledujúce výhody:
 • šetrí náklady na tlač materiálov
 • šetrí náklady na cestovanie lektorov aj účastníkov
 • šetrí náklady na komunikáciu
 • šetrí lektorovi čas potrebný na konzultáciu učiva
 • šetrí lektorovi čas potrebný na opravovanie testov
 • šetrí čas potrebný na prípravu študijných materiálov
 • šetrí čas potrebný na tvorbu testov
 • zvyšuje efektivitu výučby
 • zvyšuje záujem účastníkov o štúdium vzhľadom na novú formu výučby
 • zvyšuje záujem účastníkov o štúdium poskytujúce komfort "štúdia z domu"
 • zvyšuje efektivitu spolupráce lektorov a zároveň aj účastníkov.
2.2 Princíp fungovania systému e-ducation
ESystém je rozdelený do troch samostatných častí, z ktorých každá plní svoju špecifickú funkciu. Schému fungovania virtuálneho vzdelávania znázorňuje obrázok č. 1. Všetky časti sú prístupné z Internetu.
 • Administrátor: Konto administrátora plní funkciu virtuálneho študijného oddelenia a vytvára prístup do systému pre lektorov aj účastníkov. Administrátor má možnosť vytvorenia skupín, na základe čoho majú jednotliví účastníci prístup len k vzdelávacím aktivitám, ktoré sú súčasťou ich študijného programu.
 • UčiteľFunkcia učiteľa je jasná už z názvu tejto časti systému. Učiteľ pomocou svojho konta riadi výučbu svojej vzdelávacej aktivity. Jedna vzdelávacia aktivita môže mať aj viac učiteľov. Medzi základné funkcie patrí manažovanie výučby, tvorba študijných materiálov, komunikácia s účastníkmi, tvorba elektronických testov, atď.
 • Účastník vzdelávacej aktivity: Konto účastníka slúži na študovanie elektronických materiálov a komunikáciu so spoluúčastníkmi alebo učiteľmi. Pre študenta je dôležitá hlavne spätná väzba, ktorá je zabezpečená diskusnými fórami pri kapitolách a elektronickým testom.

Realizácia vzdelávania - modul5