Projekt

Realizácia vzdelávania - modul2

Modul 2 - Tréning trénerov a vedenie zamestnancov projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne"
V rámci projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je pre vzdelávanie zamestnancov zdravotných poisťovní pripravovaný aj modul 2 - Tréning trénerov a vedenie zamestnancov.

1. Projekt vzdelávacej aktivity.

Projekt vzdelávacej aktivity obsahuje:
 • Názov vzdelávacej aktivity:Modul 2 - Tréning trénerov a vedenie zamestnancov.
 • Stručná charakteristika vzdelávacej aktivity:V dôsledku neustále sa meniacej legislatívy a tiež potreby kontinuálneho vzdelávania v oblasti mäkkých zručností v zdravotných poisťovniach je zámerom projektu rozvinúť vedomosti a zdokonaliť trénerské a konzultačné schopnosti budúcich trénerov, posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní v pozícii trénera, resp. konzultanta. Pri zmene orientácie zdravotných poisťovní na klienta vystupuje do popredia potreba väčšej starostlivosti o zamestnancov, osobitne nových, alebo tých, ktorí zmenili pracovnú pozíciu. Preto ďalším zámerom projektu je, aby si účastníci tohto modulu osvojili aj princípy koučovania a tútorstva ako formy pozitívneho pôsobenia na spolupracovníkov v zdravotnej poisťovni.
 • Ciele modulu:Cieľom tréningu je pripraviť vybratých zamestnancov zdravotných poisťovní z jednotlivých odborných útvarov na trénovanie spolupracovníkov. Konečným cieľom kurzu je vybudovanie trénerského tímu, ktorý bude implementovať nové procesy v zdravotných poisťovniach v jednotlivých špecializovaných oblastiach.
 • Učebný plán:Absolvent modulu po skončení projektu bude pripravený trénovať svojich spolupracovníkov vo vybraných oblastiach. Bude vedieť pripraviť vlastné vzdelávacie moduly na požadovanej profesionálnej úrovni, zvoliť k trénovanému obsahu správne vyučovacie metódy a didaktickú techniku, ktorú sa počas projektu naučí ovládať a byť konzultantom v oblasti koučovania a tútorstva pre ostatných zamestnancov zdravotných poisťovní. Bude vybavený teoretickými aj praktickými poznatkami pre lektorskú činnosť vo vzdelávaní dospelých.
 • Učebná osnova:
  • Vzdelávanie dospelých a úloha trénera, druhy a formy vzdelávania dospelých.
  • Príprava vzdelávacieho programu, realizácia vzdelávania, spätná väzba.
  • Didaktické pomôcky trénera. Zásady tvorby a efektívneho využitia vizuálnych pomôcok v rámci vyučovacej jednotky (vizualizácia a správny výber média pre prezentáciu, práca s power pointom, možnosti grafickej úpravy). Audiovizuálne médiá vo vzdelávaní dospelých a zásady efektívneho využívania techniky (práca so spätným projektorom, práca s flipchartom, možnosti prípravy na osobnom počítači, dataprojektor, vizualizér)
  • Metódy vzdelávania využívané mimo práce a v práci (on the job training, inscenačné metódy, seminár, simulácia, videoprezentácia, vestibule training, e-learning, moderačné techniky a vedenie rozhovoru, facilitácia a usmerňovanie skupiny, formulácia otázok a úloh).
  • Zvládanie náročných situácií v práci (tréma, práca s problémovými účastníkmi, mĺkve, resp. rušivé publikum, neštandardné podmienky, skupinová dynamika, plnenie cieľov a očakávaní účastníkov v tréningu).
  • Aktívny tréning. Ukážka prípravy konkrétneho trénerského vystúpenia, analýza videozáznamu, využitie didaktických pomôcok a didaktickej techniky, spätná väzba.
  • Koučink, mentoring a tútorstvo, charakterstika a postavenie kouča, tútora a mentora.
  • Charakterstika a postavenie tútora v podmienkach zdravotnej poisťovne.
  • Osobný rozvoj, dištančné vzdelávanie a kouč.
  • Hodnotenie tútora a výsledkov práce.
 • Spôsob hodnotenia účastníkov:Prezentácia.
 • Forma ukončenia z legislatívno-právneho hľadiska:Osvedčenie.
 • Materiálno technické zabezpečenie:Účastníci projektu sa budú školiť v prenajatej miestnosti.
 • Lektorské zabezpečenie:Lektori firmy Tréningové centrum, n. o.
 • Finančné zabezpečenie:Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a pre 60 účastníkov kurzu zdravotných poisťovní je zdarma.
 • Organizačné zabezpečenie:Centrum rozvoja, n. o. v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a firmou, ktorá bude víťazom verejnej súťaže.
 • Spôsob hodnotenia vzdelávacieho modulu:Dotazníkom spokojnosti vo vzťahu k lektorom.
 • Cieľová skupina:manažéri a zamestnanci zdravotných poisťovní.
 • Celkový počet účastníkov modulu:60.
 • Počet hodín:40.