Projekt

Realizácia vzdelávania - modul4

Modul 4 - ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítač) v podmienkach zdravotných poisťovní projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne"

1. Projekt vzdelávacej aktivity.

Projekt vzdelávacej aktivity obsahuje:
 • Názov vzdelávacej aktivity:Modul 4 - ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítač) v podmienkach zdravotných poisťovní.
 • Stručná charakteristika vzdelávacej aktivity:Systém ECDL vnikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Základom riešenia problému bolo definovanie pojmu počítačová gramotnosť a stanovenie minimálneho okruhu znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií. Neskôr sa ukázala potreba rozvinúť systém ECDL aj pre kvalifikáciu na úvodnej, pokročilej a špecializovanej úrovni počítačovej gramotnosti. Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandarizovanej metodiky. Táto stavia na definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovaných do niekoľkých tematických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne rešpektovaný doklad, Index ECDL. Formy výučby sa v systéme ECDL nepredpisujú. Systém ECDL obsahuje usmernenia aj pre overovanie gramotnosti zdravotne ťažko postihnutých uchádzačov. Počítačová gramotnosť, t. j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov. Potvrdzuje sa vydaním vydaním Osvedčenia ECDL Štart po úspešnom absolvovaní minimálne 4 modulov alebo vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač, t. j. Certifikátu ECDL po úspešnom absolvovaní testov zo všetkých 7 modulov. Osvedčenie ECDL Štart aj Certifikát ECDL sú medzinárodne rešpektované a majú časovo neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absovovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandarizovaná úroveň kvality overovania znalostí. Kurz je určený pre zamestnancov zdravotných poisťovní, ktorí sú mierne pokročilí alebo pokročilí v oblasti používania informačných technológií.
 • Ciele modulu:Cieľom modulu je pripraviť zamestnancov zdravotných poisťovní na prechod do informačnej spoločnosti, zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami, poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní zamestnancom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom, zabezpečiť garanciu určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov, zhodnotenie investícií do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT zručností a znalostí v celej organizácii, zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu nových technológií, vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT a zvýšenie konkurencieschopnosti zdravotných poisťovní na trhu.
 • Učebný plán:Učebný plán rešpektuje sylabus ECDL, ktorý podrobne stanovuje okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Skladá sa zo 7 modulov, a to:
  • M1 - Základy informačných technológií
  • M2 - Práca s počítačom a správa súborov
  • M3 - Spracovanie textu
  • M4 - Tabuľkový kalkulátor
  • M5 - Databázový systém
  • M6 - Elektronická prezentácia
  • M7 - Informácie a komunikácia
  Účastníci, ktorí sa budú pripravovať na získanie osvedčenia ECDL Štart absolvujú prípravu z modulov 1, 2, 3, 4 a 7. Ostatní budú školení vo všetkých moduloch.
 • Učebná osnova:
  • Modul 1 - Všeobecné pojmy z informatiky, teoretická informatika, periférne zariadenia obsahuje:
   • všeobecné pojmy,
   • hardvér,
   • softvér,
   • informačné siete,
   • využitie informačných technológií v každodennom živote,
   • zdravé a bezpečné prostredie,
   • bezpečnosť,
   • autorské práva a právo.
  • Modul 2 - Počítačové prostredie WINDOWS XP, práca s PC:
   • počítačové prostredie,
   • pracovná plocha,
   • správa súborov,
   • vírusy,
   • správa tlače.
  • Modul 3 - MS Word XP, spracovanie textu:
   • používanie aplikácie,
   • hlavné činnosti,
   • formátovanie,
   • objekty,
   • hromadná korešpondencia.
   • príprava výstupov,
  • Modul 4 - MS EXCEL XP, tabuľkový kalkulátor:
   • používanie aplikácie,
   • bunky,
   • pracovné hárky,
   • vzorce a funkcie,
   • formátovanie,
   • grafy,
   • príprava výstupov
  • Modul 5 - MS ACCESS XP, databázový systém:
   • používanie aplikácie,
   • tabuľky,
   • formuláre,
   • vyberanie informácií,
   • tlačové zostavy,
   • príprava,
  • Modul 6 - MS POWERPOINT XP, elektronická prezentácia
   • používanie aplikácie,
   • vytváranie prezentácie,
   • text a obrázky,
   • diagramy, grafy, kreslené objekty,
   • efekty premietania snímok,
   • príprava výstupov,
  • Modul 7 - Počítačové siete a internet, informácie a komunikácia:
   • internet,
   • pohyb na webe,
   • vyhľadávanie na webe,
   • elektronická pošta,
   • výmena správ,
   • správa pošty,
 • Spôsob hodnotenia účastníkov:Test.
 • Forma ukončenia z legislatívno-právneho hľadiska:Osvedčenie ECDL Štart alebo Certifikát ECDL.
 • Materiálno technické zabezpečenie:Účastníci projektu sa budú školiť a vykonajú skúšky v prenajatej miestnosti.
 • Lektorské zabezpečenie:Lektori firmy Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
 • Finančné zabezpečenie:Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a pre 100 účastníkov kurzu zdravotných poisťovní je zdarma.
 • Organizačné zabezpečenie:Centrum rozvoja, n. o. v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a firmou, ktorá bude víťazom verejnej súťaže.
 • Spôsob hodnotenia vzdelávacieho modulu:Dotazníkom spokojnosti vo vzťahu k lektorom a percentom úspešnosti získania Osvedčenia ECDL Štart a Certifikátu ECDL účastníkmi kurzu.
 • Cieľová skupina:manažéri a zamestnanci zdravotných poisťovní
 • Celkový počet účastníkov modulu ECDL Štart:50.
 • Počet hodín:32.
 • Celkový počet účastníkov modulu ECDL Certifikát:50.
 • Počet hodín:45.