Projekt

Realizácia vzdelávania - modul1

Modul 1- Manažment a vodcovstvo projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne"
V rámci projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je pre vzdelávanie zamestnancov zdravotných poisťovní pripravovaný aj Modul 1 - Manažment a vodcovstvo.

1. Projekt vzdelávacej aktivity.

 • Názov vzdelávacej aktivity: Modul 1 - Manažment a vodcovstvo.
 • Stručná charakteristika vzdelávacej aktivity: Obsah modulu je zameraný tak, aby účastníci získali teoretické vedomosti o efektívnych manažérskych prístupoch a praktické zručnosti používania manažérskych techník. Uplatnené budú najnovšie postupy vychádzajúce z európskych skúseností. Účastníci získajú praktické komunikačné zručnosti, schopnosti ako zdokonaľovať vlastný pracovný tím, aby boli schopní prakticky viesť pracovné porady, vedeli zvládnuť disciplinárny pracovný pohovor, mali vedomosti ako hodnotiť a motivovať členov pracovnej skupiny, mať vedomosti a praktické skúsenosti ako kaučovať členov svojich pracovných skupín. Zámerom modulu je zvládnuť techniky asertívneho správania, obranné techniky proti manipulácii a tiež poznať zásady správneho vyjednávania.
 • Ciele modulu: Cieľom tréningu je pripraviť manažérov zdravotných poisťovní na efektívne riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
 • Učebný plán: Absolvent modulu po skončení vzdelávania bude mať teoretické vedomosti z oblasti uplatňovania manažérskych techník, prakticky ich dokáže aplikovať pri plnení stanovených úloh a cieľov v zdravotnej poisťovni. Bude schopný prakticky uplatňovať rozvíjanie podnikateľskej vízie a stratégie, bude mať teoretické vedomosti z oblasti SWOT analýzy, poznania konkurencie a trhu, bude mať spracovaný vlastný manažérsky projekt zlepšovania procesov v poisťovni. Absolvent modulu po skončení vzdelávania bude mať teoretické vedomosti z oblasti poznania poistného trhu a písomnej manažérskej prezentácie a komunikácie. Prakticky zvládne manažérsku prezentáciu, prípravu a spracovanie manažérskych dokumentov. Bude schopný rozoznať situácie vhodné pre uplatnenie sa v konkurenčnom prostredí. Absolvent modulu rozozná slabé signály na trhu a bude schopný citlivo reagovať na vývoj potrieb svojich súčasných a budúcich klientov, poistencov, platiteľov poistného aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Učebná osnova:
  • Vízia, poslanie a tvorba a realizácia stratégie zdravotnej poisťovne, kreatívna organizácia.
  • Súvislosti medzi manažérskymi cieľmi. Sústredenie sa na inštitucionálne a organizačné ciele zdravotnej poisťovne, riadenie podľa cieľov (MBO), sledovanie prognóz vývoja na trhu.
  • Metódy riadenia ako metóda cukor a bič a ďalšie moderné manažérske techniky, načúvanie nápadov iných, počúvanie zamestnancov a klientov
  • Efektívna prezentácia zámerov zdravotnej poisťovne zamestnancom zdravotnej poisťovne a širšej verejnosti.
  • Manažérske štýly a vhodnosť ich používania, manažment v krízových situáciách, globálny manažment. uplatnenie kreatívnych techník v manažérskej praxi.
  • Spracovanie manažérskeho miniprojektu.
  • Nový svet manažmentu, nový svet organizácie, revolúcia kvality.
  • Vedenie ľudí a vodcovské schopnosti, správni ľudia na správnych miestach,miestach, riešenie konfliktov.
  • Komunikácia, asertivita, vyjednávanie, obrana proti manipulácii.
  • Budovanie tímu, vedenie tímu, motivácia a hodnotenie, pohovor pri ukončení zamestnania.
  • Zručnosť používať relaxačné techniky, autogénny tréning, techniky zvládania stresu. pozitívny prístup k riešeniu pracovných konfliktov.
  • Zručnosť riadiť vlastný čas a stanovovať si priority pri plnení pracovných úloh.
 • Spôsob hodnotenia účastníkov: Test.
 • Forma ukončenia z legislatívno-právneho hľadiska:Osvedčenie.
 • Materiálno technické zabezpečenie:Účastníci projektu sa budú školiť v prenajatej miestnosti.
 • Lektorské zabezpečenie:Lektori firmy, ktorá bude víťazom verejnej súťaže.
 • Finančné zabezpečenie:Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a pre 90 účastníkov kurzu zdravotných poisťovní je zdarma.
 • Organizačné zabezpečenie:Centrum rozvoja, n. o. v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a firmou, ktorá bude víťazom verejnej súťaže.
 • Spôsob hodnotenia vzdelávacieho modulu:Dotazníkom spokojnosti vo vzťahu k lektorom.
 • Cieľová skupina:manažéri zdravotných poisťovní.
 • Celkový počet účastníkov modulu:90.
 • Počet hodín:32.