Projekt

Monitorovanie

Použité postupy:
Monitorovacie správy :priebežné, záverečná a dopadová
Náplň vzdelávania/aktivít:
Zber údajov pre vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov projektu za účelom porovnania plánovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov. V prípade odchýlok zdôvodnenie a prijatie opatrení na dosiahnutie želaného stavu.

Pri monitorovaní ide o zber údajov na vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov projektu. Boli vypracované 3 priebežné monitorovacie správy.